Liste des verbes irréguliers anglaisVerbe Prétérit Participe passé Traduction
abide abode abode respecter / se conformer à
abide, abode, abode
arise arose arisen survenir
arise, arose, arisen
awake awoke awoken se réveiller
awake, awoke, awoken
bear bore borne / born porter / supporter / naître
bear, bore, born
beat beat beaten battre
beat, beat, beaten
become became become devenir
become, became, become
beget begat / begot begotten engendrer
beget, begat, begotten
begin began begun commencer
begin, began, begun
bend bent bent plier / se courber
bend, bent, bent
bet bet bet parier
bet, bet, bet
bid bid / bade bid / bidden offrir
bid, bid, bid. or bid, bade , bidden
bite bit bitten mordre
bite, bit, bitten
bleed bled bled saigner
bleed, bled, bled
blow blew blown souffler / gonfler
blow, blew, blown
break broke broken casser
break, broke, broken
bring brought brought apporter
bring, brought, brought
broadcast broadcast broadcast diffuser / émettre
broadcast, broadcast, broadcast
build built built construire
build, built, built
burn burnt / burned burnt / burned brûler
burn, burnt, burnt. or burn, burned, burned
burst burst burst éclater
burst, burst, burst
buy bought bought acheter
buy, bought, bought
can could could pouvoir
can, could, could
cast cast cast jeter / distribuer (rôles)
cast, cast, cast
catch caught caught attraper
catch, caught, caught
chide chid / chode chid / chidden gronder
chide, chid, chid. or chide, chode, chidden
choose chose chosen choisir
choose, chose, chosen
cling clung clung s’accrocher
cling, clung, clung
clothe clad / clothed clad / clothed habiller / recouvrir
clothe, clad, clad. or clothe, clothed; clothed.
come came come venir
come, came, come
cost cost cost coûter
cost, cost, cost
creep crept crept ramper
creep, crept, crept
cut cut cut couper
cut, cut, cut
deal dealt dealt distribuer
deal, dealt, dealt
dig dug dug creuser
dig, dug, dug
dive dived dived / dove plonger
dive, dived, dived or dove
do did done faire
do, did, done
draw drew drawn dessiner / tirer
draw, drew, drawn
dream dreamt / dreamed dreamt / dreamed rêver
dream, dreamt, dreamt. or dream, dreamed, dreamed
drink drank drunk boire
drink, drunk, drunk
drive drove driven conduire
drive, drove, driven
dwell dwelt dwelt / dwelled habiter
dwell, dwelt, dwelt or dwelled
eat ate eaten manger
eat, ate, eaten
fall fell fallen tomber
fall, fell, fallen
feed fed fed nourrir
feed, fed, fed
feel felt felt se sentir / ressentir
feel, flet, felt
fight fought fought se battre
fight, fought, fought
find found found trouver
find, found, found
flee fled fled s’enfuir
flee, fled, fled
fling flung flung lancer
fling, flung, flung
fly flew flown voler
fly, flew, flown
forbid forbade forbidden interdire
forbid, forbade, forbidden
forecast forecast forecast prévoir
fforecast, forcast, forcast
foresee foresaw foreseen prévoir / presentir
foresee, foresaw, foreseen
forget forgot forgotten / forgot oublier
forget, forgot, forgotten or forgot
forgive forgave forgiven pardonner
forgive, forgave, forgive,
forsake forsook forsaken abandonner
forsake, forsook, foresaken
freeze froze frozen geler
freeze, froze, frozen
get got gotten / got obtenir
get, got, gotten
give gave given donner
give, gave, given
go went gone aller
go, went, gone
grind ground ground moudre / opprimer
grind, ground, ground
grow grew grown grandir / pousser
grow, grew, grown
hang hung hung tenir / pendre
hang, hung, hung
have had had avoir
haven had, had
hear heard heard entendre
hear, heard, heard
hide hid hidden cacher
hide, hid, hidden
hit hit hit taper / appuyer
hit, hit, hit
hold held held tenir
hold, held, held
hurt hurt hurt blesser
hurt, hurt, hurt
keep kept kept garder
keep, kept, kept
kneel knelt / knelled knelt / kneeled s’agenouiller
knell, knelt, knelt. or kneel, knelled, kneelled
know knew known connaître / savoir
know, knew, known
lay laid laid poser
lay, laid, laid
lead led led mener / guider
lead, led, led
lean leant / leaned leant / leaned s’incliner / se pencher
lean, leant, leant. or lean leaned, leaned
leap leapt / leaped leapt / leaped sauter / bondir
leap, leapt, leapt. or leap, peaped, leaped
learn learnt learnt apprendre
leanr, learnt, learnt
leave left left laisser / quitter / partir
leave, left, left
lend lent lent prêter
lend, lent, lent
let let let permettre / louer
let, let, let
lie lay lain s’allonger
lie, lay, lain
light lit / lighted lit / lighted allumer
light, lit, lit. or light, lighted, lighted
lose lost lost perdre
lose, lost, lost
make made made fabriquer
make, made, made
mean meant meant signifier
mean, meant, meant
meet met met rencontrer
meet, met, met
mow mowed mowed / mown tondre
mow, mowed, mowed or mown
offset offset offset compenser
offset, offset, offset
overcome overcame overcome surmonter
overcome, overcame, overcome
partake partook partaken prendre part à
partake, partook, partaken
pay paid paid payer
pay, paid, paid
plead pled / pleaded pled / pleaded supplier / plaider
plead, pled, pled. or plead, pleaded, pleaded
preset preset preset programmer
preset, preset, preset
prove proved proven / proved prouver
prove, proved, proved
put put put mettre
put, put, put
quit quit quit quitter
quit, quit, quit
read read read lire
read, read, read
relay relaid relaid relayer
relay, relaid, relaid
rend rent rent déchirer
rend, rent, rent
rid rid rid débarrasser
rid, rid, rid
ring rang rung sonner / téléphoner
ring, rang, rung
rise rose risen lever
rise, rose, risen
run ran run courir
run, ran, run
saw saw / sawed sawn / sawed scier
saw, saw, sawn. or saw, sawed, sawed
say said said dire
say, said, said/responsivevoice]
see saw seen voir
[responsivevoice voice="UK English Female" buttontext="Listen to this"]see, saw, seen
seek sought sought chercher
seek, sought, sought
sell sold sold vendre
sell, sold, sold
send sent sent envoyer
send, sent, sent
set set set fixer
set, set, set
shake shook shaken secouer
shake, shook, shaken
shed shed shed répandre / laisser tomber
shed, shed, shed
shine shone shone briller
shine, shone, shone
shoe shod shod chausser
shoe, shod, shod
shoot shot shot tirer / fusiller
shoot, shot, shot
show showed shown montrer
show, showed, shown
shut shut shut fermer
shut, shut, shut
sing sang sung chanter
sing, sang, sung
sink sank / sunk sunk / sunken couler
sink, sank, sunk. or sink, sunk, sunken
sit sat sat s’asseoir
sit, sat, sat
slay slew slain tuer
slay, slew, slain
sleep slept slept dormir
sleep, slept, slept
slide slid slid glisser
slide, slid, slid
slit slit slit fendre
slit, slit, slit
smell smelt smelt sentir
smell, smelt, smelt
sow sowed sown / sowed semer
sow, sowed, sowed or sown
speak spoke spoken parler
speak, spoke, spoken
speed sped sped aller vite
speed, sped, sped
spell spelt spelt épeler / orthographier
spell, spelt, spelt
spend spent spent dépenser / passer du temps
spend, spent, spent
spill spilt / spilled spilt / spilled renverser
spill, spilt, spilt. or spilt, spilled, spilled
spin spun spun tourner / faire tourner
spin, spun, spun
spit spat / spit spat / spit cracher
spit, spat, spat. or spit, spit, spit
split split split fendre
split, split, split
spoil spoilt spoilt gâcher / gâter
spoil, spoilt, spoilt
spread spread spread répandre
spread, spread, spread
spring sprang sprung surgir / jaillir / bondir
spring, sprang, sprung
stand stood stood être debout
stand, stood, stood
steal stole stolen voler / dérober
steal, stole, stolen
stick stuck stuck coller
stick, stuck, stuck
sting stung stung piquer
sting, stung, stung
stink stank stunk puer
stink, stank, stunk
strew strewed strewn / strewed éparpiller
strew, strewed, strewed or strown
strike struck stricken / struck frapper
strike, struck, stricken or struck
strive strove striven s’efforcer
strive, strove, striven
swear swore sworn jurer
swear, swore, sworn
sweat sweat / sweated sweat / sweated suer
sweat, sweat, sweat. or sweat, sweated, sweated
sweep swept swept balayer
sweep, swept, swpet
swell swelled / sweated swollen gonfler / enfler
swell, swelled (or sweated), swollen
swim swam swum nager
swim, swam, swum
swing swung swung se balancer
swing, swung, swung
take took taken prendre
take, took, taken
teach taught taught enseigner
teach, taught, taught
tear tore torn déchirer
tear, tore, torn
tell told told dire / raconter
tell, told, told
think thought thought penser
think, thought, thought
thrive throve / thrived thriven / thrived prospérer
thrive, throve, thriven. or thrive, thrived, thrived
throw threw thrown jeter
throw, threw, thrown
thrust thrust thrust enfoncer
thrust, thrust, thrust
typeset typeset typeset composer
typeset, typeset, typeset
undergo underwent undergone subir
undergo, underwent, undergone
understand understood understood comprendre
understand, understood, understood
wake woke woken réveiller
wake, woke, woken
weep wept wept pleurer
weep, wept, wept
wet wet / wetted wet / wetted mouiller
wet, wet, wet. or wet, wetted, wetted
win won won gagner
win, won, won
wind wound wound enrouler / remonter
wind, wound, wound
withdraw withdrew withdrawn se retirer
withdraw, withdraw, withdraw
wring wrung wrung tordre
wring, wrung, wrung
write wrote written écrire
write, wrote, written